Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2021

15 grudnia 2021

Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr XVIII/131/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ruja, Wójt Gminy Ruja zawiadamia, iż: począwszy od 01 stycznia 2022 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 1. 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 2. 116,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynoszą 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Osoba upoważniona przez Wójta może dokonać oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji podanych w deklaracji ze stanem faktycznym.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków i pojemników na bioodpady.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wyliczenia podanego w zawiadomieniu. Nie dotyczy to zabudowy jednorodzinnej
w przypadku chęci obniżenia opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

 

Pouczenie:

 1. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowej stawki już za miesiąc styczeń 2022 r.
 2. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania oraz zmiana sposobu zbierania odpadów w terminie 14 dni dnia zaistnienia zmiany).
 3. Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe lub za cały rok 2022 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
 4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wskaźnika wyliczenia w zawiadomieniu.
 5. W przypadku gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowej stawki podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując zmianę według nowej stawki.

 

Wójt Gminy Ruja
/-/
Paweł Gregorczuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-15
Data publikacji:2021-12-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:1592