Jesteś tutaj: Start / Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Przyjęty przez Radę Ministrów rządowy program dla rodzin wielodzietnych przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

  1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
  2. promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
  3. umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietne
  4. zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

 

Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych, bez względu na jej dochód. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyzszej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka, natomiast pod pojęciem dziecka należy rozumieć również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinna pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013r. poz. 135, z póź.zm.) 

Program stanowi podstawę do wprowadzenia różnego rodzaju uprawnień na rzecz rodzin wielodzietnych. Uprawnienia będą mogły być przyznawane zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne. 

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym, na której będą umieszczone m.in. imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej oraz nr PESEL. Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginalny lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. W sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy określony w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. 

Wymagane dokumenty  

Składając wniosek o przyznanie karty, okazuje się oryginalny lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, w szczególności: 

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, 

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, 

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, 

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

5)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka-postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

W Gminie Ruja przyjmowaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui. 

Od 16.06.2014 r. wnioski o wydawanie karty z wymaganymi dokumentami można składać w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 

Szczegółowy wykaz instytucji i firm, które oferują zniżki znaleźć można na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-01
Data publikacji:2021-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2718