Gmina Ruja

Oferta na stanowisko ds. koordynatora Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów

25 sierpnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące pełnienia funkcji koordynatora ds. wdrożenia zaleceń UNESCO dla geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

 1. Zamawiający:

Gmina Miejska Złotoryja
59-500 Złotoryja,
Pl. Orląt Lwowskich 1

 1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora ds. wdrożenia rekomendacji UNESCO dla Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

Zakres obowiązków:

 1. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2022 – kwiecień 2024
 2. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych:

Wymagania dodatkowe:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć załącznik Wykaz wykształcenia i doświadczenia osoby realizującej zamówienie na wzorze zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Oferty oraz Oświadczenia zgodne z Załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do oferty.

Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane zerojedynkowo na podstawie złożonego Wykazu wykształcenia i doświadczenia osoby realizującej zamówienie oraz oświadczenia nr 2. oraz materiałów, linków do materiałów (aktywnych) lub innych form, które pozwolą na ocenę spełnienia wymagań przez kandydatkę / kandydata.

 1. Kryteria wyboru ofert

Ocena ofert będzie dwuetapowa, pierwsza formalna – mająca na celu ocenę spełnienia kryteriów formalnych, dokonana w formule spełnia/ nie spełnia.

Kandydaci, którzy złożą ważne oferty zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Pierwszym kryterium o wadze 50% jest najniższa cena brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi. Maksymalnie można uzyskać 50 pkt.
  Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady: w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny: C = (X min ÷ X obliczana) x W max
 1. Drugim kryterium o wadze 50% jest doświadczenie w zakresie:

- prezentacji, autoprezentacji, prowadzenia mediów społecznościowych etc – jak w wymaganiach powyżej oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową.

Przy dokonywaniu oceny Zamawiający będzie stosował następujące zasady: w kryterium doświadczenie zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:

D = (X min ÷ X obliczana) x W max

 1. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy, zabezpieczenia wykonania umowy oraz sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany)
 1. Zamawiająca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy, ale zastrzega, iż żadna z czynności nie może być przedmiotem dalszego zlecenia,
 2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku:
 1. Warunki gwarancji – nie dotyczy
 2. Sposób przygotowania oferty:

Oferent przygotowuje ofertę na załączonym formularzu i tylko tak sporządzona oferta będzie rozpatrywana.

W ofercie Oferent zobowiązany jest wskazać cenę oferty rozumianą jako cena brutto za jeden miesiąc. W przypadku Zleceniobiorcy, będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem danin publicznoprawnych (w tym między innymi składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które zobowiązany jest opłacić Zleceniodawca). W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub podmiotu również podatek VAT.

Oferty można składać w wersji papierowej lub elektronicznej:

 1. W przypadku składania oferty w wersji papierowej: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (na maszynie, komputerze), umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, z adnotacją „Zapytanie ofertowe – koordynator.
 2. W przypadku przesyłania oferty w wersji elektronicznej ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (na maszynie, komputerze) będącej scanem z podpisami Oferenta. W tytule maila należy wpisać: zapytanie ofertowe – koordynator.
 1. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2022 roku, do godziny 9.00 w sekretariacie zamawiającego w UM Złotoryja lub majlowo na adres um@zlotoryja.pl – w temacie należy wskazać, iż oferta dotyczy zapytania.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcamiKatarzyna Iwińska, tel 76 8779 175, fz@zlotoryja.pl
 3. Termin otwarcia ofert: 31.08.2022 r roku, godzina 9.30.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-25
Data publikacji:2022-08-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:197