Oferta zatrudnienia ASYSTENT RODZINY – GOPS w Rui – UMOWA ZLECENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui poszukuje osoby do zatrudnienia na umowę zlecenie w charakterze Asystenta rodziny

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui poszukuje osoby chętnej do pełnienia funkcji Asystenta rodziny, spełniającej zamieszczone niżej wymagania
do zatrudnienia na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity  U z 2022r, poz. 447 z późn. zm.)  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną - zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011r., poz. 1608).
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie dobrej znajomości przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny
  i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania    alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną,
 • odporność na stres, odpowiedzialność,
 • umiejętność redagowania pism, prowadzenia korespondencji

Do głównych zadań osoby Asystenta rodziny  będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy  dziecku  umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
  zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających
  na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
   bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców
  i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi  się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/ lub grupą roboczą funkcjonującymi na terenie gminy Ruja oraz innymi podmiotami, których przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacje dodatkowe:

 

 • praca Asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy zlecenie
    (40 godzin miesięcznie),
 • zakres wykonywanych zadań: świadczenie usług asystenta rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ruja
 • praca Asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona,
 • Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na umowę zlecenie na stanowisku Asystenta rodziny prosimy o kontakt telefoniczny  z kierownikiem GOPS w Rui Dorotą Stacewicz  pod nr tel. 76 858 03 86.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-04-05
Data publikacji:2023-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:128