Oferta na stanowisko ds. koordynatora Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące pełnienia funkcji koordynatora ds. wdrożenia zaleceń UNESCO dla geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

 1. Zamawiający:

Gmina Miejska Złotoryja
59-500 Złotoryja,
Pl. Orląt Lwowskich 1

 1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora ds. wdrożenia rekomendacji UNESCO dla Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

Zakres obowiązków:

 • wdrażanie   zaleceń Światowej Rady Geoparków UNESCO, 
 • organizowanie i obsługa spotkań Rady Geoparku KWW,
 • wdrażanie postanowień Rady Geoparku KWW,
 • opracowanie kryteriów partnerstwa i regulaminu współpracy między partnerami Geoparku KWW przy udziale Rady GKWW,
 • realizowanie zadań zleconych przez przedstawiciela Geoparku KWW do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, tłumaczenia bieżącej korespondencji,
 • utrzymywanie kontaktów z Polskim Komitetem UNESCO w Warszawie i Radą Naukową,
 • udział w konferencjach dotyczących geoparków oraz/ lub przygotowanie publikacji na te konferencje,
 • włączenie się w działania inicjowane przez Światową Sieć Geoparków UNESCO,
 • zarządzanie marką i certyfikatem Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów w imieniu właściciela marki, w tym wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja identyfikacji wizualnej GKWW, 
 • promocja i komunikacja marki GKWW w mediach,
 • konsultowanie wykorzystania identyfikacji wizualnej i treści materiałów edukacyjnych oznaczonych marką Geoparku KWW przy udziale ekspertów ze Społecznej Rady Naukowej i pracowników Stowarzyszenia Partnerom Geoparku,
 • wdrażanie i aktualizacja strategii rozwoju geoparku wraz z Radą GKWW,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów przed instytucjami w Polsce i za granicą w imieniu Przedstawiciela Geoparku w Światowej Radzie Geoparków UNESCO i Stowarzyszenia Kaczawskiego,
 • prowadzenie rejestru korespondencji w imieniu Rady GKWW i Stowarzyszenia Kaczawskiego,
 • aktywne poszukiwanie finansowania działań wynikających z zaleceń instytucji nadzorujących lub strategii rozwoju GKWW i w miarę możliwości pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania związane z koordynacją,
 • bieżące relacjonowanie wydarzeń i udostępnianie wiadomości związanych z działaniem Geoparku KWW na arenie krajowej i międzynarodowej Partnerom Geoparku KWW,
 • przygotowywanie miesięcznych raportów z realizowanych zadań i dostarczanie ich Partnerom GKWW,
 • udział w koordynacji działań promocyjnych i turystycznych w tym zaleceń UNESCO realizowanych na terenie Miasta Złotoryja,
 • aktywny udział w kreowaniu życia turystycznego Złotoryi jako miasta - lidera Krainy Wygasłych Wulkanów,
 • udział w pracach jednostek podległych gminie miejskiej w zakresie kreowania inicjatyw promocyjnych i turystycznych;
 • współpraca z Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi oraz centrami i punktami informacji turystycznej w gminach tworzących geopark Kraina Wygasłych Wulkanów,
 • aktywny udział w podpisaniu umów partnerskich z gminami tworzącymi geopark Kraina Wygasłych Wulkanów;
 1. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2022 – kwiecień 2024
 2. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych:

 • wykształcenie wyższe: przyrodnicze lub pokrewne (dyplom),
 • biegła znajomość języka angielskiego (znajomość co najmniej na poziomie FCE lub wyższe udokumentowane odpowiednim certyfikatem FCE lub innym równoważnym dokumentem),
 • pożądany jest drugi język nowożytny,
 • praktyczne umiejętności w zakresie autoprezentacji i prezentacji (należy załączyć linki, materiały prasowe, radiowe, telewizyjne lub inne, które dokumentują umiejętność autoprezentacji),
 • praktyczne umiejętności, wiedzę wymaganą do poruszania się w mediach tradycyjnych telewizja, radio, materiały prasowe(wymagane załączenie materiałów jw.)
 • praktyczne umiejętności komunikacji w mediach społecznościowych (wymagane załączenie linku do fanpage na Instagram, Facebook lub innego z mediów społecznościowych),
 • doświadczenie w organizacji imprez, prezentacji, seminariów, konferencji,
 • doświadczenie we współpracy z sektorem NGO i / lub sektorem samorządowym – również potwierdzone rekomendacją lub w inny sposób potwierdzające doświadczenie,
 • doświadczenie w realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych (unijnych, krajowych etc ) – udokumentowane poprzez wskazanie projektu,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji własnej pracy i zarządzania czasem, w korelacji do czasu pracy instytucji,
  z którymi będzie współpracować koordynator,
 • łatwość komunikacji, otwartość, chęć ciągłego uczenia, umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków,
 • umiejętność samodzielnego określania i realizacji celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu;

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć załącznik Wykaz wykształcenia i doświadczenia osoby realizującej zamówienie na wzorze zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Oferty oraz Oświadczenia zgodne z Załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do oferty.

Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane zerojedynkowo na podstawie złożonego Wykazu wykształcenia i doświadczenia osoby realizującej zamówienie oraz oświadczenia nr 2. oraz materiałów, linków do materiałów (aktywnych) lub innych form, które pozwolą na ocenę spełnienia wymagań przez kandydatkę / kandydata.

 1. Kryteria wyboru ofert

Ocena ofert będzie dwuetapowa, pierwsza formalna – mająca na celu ocenę spełnienia kryteriów formalnych, dokonana w formule spełnia/ nie spełnia.

Kandydaci, którzy złożą ważne oferty zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Pierwszym kryterium o wadze 50% jest najniższa cena brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi. Maksymalnie można uzyskać 50 pkt.
  Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady: w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny: C = (X min ÷ X obliczana) x W max
 • C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
 • W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
 • X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
 • X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.
 1. Drugim kryterium o wadze 50% jest doświadczenie w zakresie:

- prezentacji, autoprezentacji, prowadzenia mediów społecznościowych etc – jak w wymaganiach powyżej oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową.

Przy dokonywaniu oceny Zamawiający będzie stosował następujące zasady: w kryterium doświadczenie zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:

D = (X min ÷ X obliczana) x W max

 • D – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
 • W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
 • X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
 • X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.
 1. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy, zabezpieczenia wykonania umowy oraz sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany)
 1. Zamawiająca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy, ale zastrzega, iż żadna z czynności nie może być przedmiotem dalszego zlecenia,
 2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku:
 • braku postępów w realizacji rekomendacji wdrożeniowej i szans na wypracowanie rozwiązania ww. zakresie,
 • całkowitej lub długotrwałej niezdolności koordynatorki / koordynatora ds. wdrożenia rekomendacji UNESCO do wykonania umowy,
 • innej nie dającej się usunąć obiektywnej przeszkody w realizacji celu umowy,
 • rezygnacji koordynatorki / koordynatora;
 • odstąpienia gmin tworzących Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów bądź Stowarzyszenia Kaczawskiego od wdrażania rekomendacji UNESCO.
 1. Warunki gwarancji – nie dotyczy
 2. Sposób przygotowania oferty:

Oferent przygotowuje ofertę na załączonym formularzu i tylko tak sporządzona oferta będzie rozpatrywana.

W ofercie Oferent zobowiązany jest wskazać cenę oferty rozumianą jako cena brutto za jeden miesiąc. W przypadku Zleceniobiorcy, będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem danin publicznoprawnych (w tym między innymi składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które zobowiązany jest opłacić Zleceniodawca). W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub podmiotu również podatek VAT.

Oferty można składać w wersji papierowej lub elektronicznej:

 1. W przypadku składania oferty w wersji papierowej: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (na maszynie, komputerze), umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, z adnotacją „Zapytanie ofertowe – koordynator.
 2. W przypadku przesyłania oferty w wersji elektronicznej ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (na maszynie, komputerze) będącej scanem z podpisami Oferenta. W tytule maila należy wpisać: zapytanie ofertowe – koordynator.
 1. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2022 roku, do godziny 9.00 w sekretariacie zamawiającego w UM Złotoryja lub majlowo na adres um@zlotoryja.pl – w temacie należy wskazać, iż oferta dotyczy zapytania.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcamiKatarzyna Iwińska, tel 76 8779 175, fz@zlotoryja.pl
 3. Termin otwarcia ofert: 31.08.2022 r roku, godzina 9.30.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-25
Data publikacji:2022-08-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:196