Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Nawiązując do pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody2.

Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że w aktualnej sytuacji związanej z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia Wojewodowie: Lubuski, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich. Takie zakazy obowiązują aktualnie na podstawie przepisów:

1) rozporządzenia porządkowego nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia

2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4043);

2) rozporządzenia porządkowego Wojewody Lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1602 i 1606);

3) rozporządzenia porządkowego nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3521) zmienionego rozporządzeniem porządkowym nr 3 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3543).

 

Uwzględniając powyższe, zwracam się z prośbą do rolników utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów.

 

-------------------

1) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) - załącznik I część A rozdział II ust. 4 lit. d.

2) Przez wodę czystą należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-24
Data publikacji:2022-08-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:401