Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Ruja z dnia 27.10.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2021

Zarządzenie nr 43/2021
Wójta Gminy Ruja
z dnia 27.10.2021 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Ruja w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ruja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na 2022 rok


Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady Gminy Ruja Nr XXXV/193/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:


§1.

Inicjuje się przeprowadzenie konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Ruja w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Ruja na rok 2022, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


$ 2.

Określa się:

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 27.10.2021 r.
  2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 03.11.2021 r.
  3. Zasięg terytorialny przeprowadzonej konsultacji – Gmina Ruja.

$ 3.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie składania opinii, uwag lub odpowiedzi na piśmie lub drogą e-mailową.


§ 4.

Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


$ 5.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Paulina Pabisiak.


$ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-27
Data publikacji:2021-10-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:531