Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie węgla brunatnego złożony!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2013

Komisja

W delegacji składającej 18 września br. wniosek do TK byli: Irena Rogowska Wójt Gminy Lubin - Przewodnicząca Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak -Odkrywki Nie”, Robert Chruściel Wójt gminy Ruja, Tomasz Włodarski - dyrektor Ekologicznego Serwisu Prawnego w Polsce, Sylwia Maćkowiak - Stowarzyszenie „Nasz Dom” z Wielkopolski, Tomasz Waśniewski i Janusz Łucki – Społeczny Komitet „Stop Odkrywce”. W tym samym dniu zorganizowano konferencję w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. O złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego pisze m.in. Dziennik Rzeczpospolita.

A oto artykuł Rzeczpospolitej:

Węgiel brunatny trafił do Trybunału Konstytucyjnego
Artur Kowalczyk 18-09-2013

Irena Rogowska, wójt gminy wiejskiej Lubin (Dolnośląskie) i przewodnicząca Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój Tak – Odkrywki Nie" złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności z konstytucją przepisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Samorządowcy chcą w ten sposób zablokować budowę między Legnicą, Lubinem, a Ścinawą odkrywkowej kopalni węgla brunatnego.

Samorząd liczy, iż w ten właśnie sposób zablokują inwestycje, bo uważają, że plany jej budowy zawarte w KPZK 2030 są sprzeczne z Konstytucją.

Samorządowcy podkreślają, iż budowa kopalni spowoduje ogromne szkody w infrastrukturze regionu oraz środowisku naturalnym. Co więcej, samorządowcy podkreślają, że nikt z władz państwa nie liczy się z głosem lokalnej społeczności i nie chce z nią rozmawiać.

- W referendum mieszkańcy naszego regionu opowiedzieli się przeciwko budowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Teraz wszystko co się robi w tej sprawie odbywa się wbrew najważniejszym przepisom prawa w Polsce czyli w Konstytucji RP – informuje Irena Rogowska.

Zdaniem lokalnych władz gminy wiejskiej Lubin KPZK 2030 w wielu miejscach jest sprzeczna z ustawą zasadniczą dlatego kierują dziś wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zapytają o zgodność KPZK 2030 z Konstytucją.

Sami w swoim wniosku wskazują wiele nieprawidłowości i przepisów, które według nich nie powinny się tam znaleźć.

Rogowska zaznacza także, iż wprowadzana w życie KPZK może mieć negatywne skutki międzynarodowe, bo: „Niezgodność z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku – KPZK jest projektem strategii, której realizacja może znacząco wpłynąć na środowisko Polski i RFN ze względu na oddziaływania transgraniczne. Wymaga więc obowiązkowych konsultacji na obszarze oddziaływania oraz opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto, na obszarze Gminy Lubin, w związku z działalnością kopalni rud miedzi mogą wystąpić oddziaływania skumulowane. Opracowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko KPZK zawiera jedynie ogólne stwierdzenia dotyczące oceny możliwego oddziaływania transgranicznego, pomija szczegóły wymagane przepisami prawa krajowego i postanowieniami ratyfikowanych przez Polskę Konwencji, które stały się częścią polskiego porządku prawnego. Nie przeprowadzono konsultacji na terenach, które mogą zostać narażone."

Wśród wielu zagadnień w dokumencie (KPZK 2030) na jakie zwracają samorządowcy z Lubina ich zdaniem te najważniejsze i najbardziej bulwersujące to:

„Niezgodność z konstytucyjną zasadą ochrony własności – w związku z zapisami o możliwości wprowadzenia prawnej ochrony złóż kopalin bez ograniczenia czasowego, uniemożliwiając właścicielom nieruchomości faktyczne gospodarowanie i zarządzanie nimi na wiele lat albo nakazując zbywania na rzecz inwestora, który może pojawić się w bliżej nie określonej przyszłości. Nakaz wprowadzenia ochrony złoża do m.p.z.p. oznacza formę faktycznego wywłaszczenia (pozbawienia własności) bez formalnego pozbawienia właściciela nieruchomości tytułu własności i utrudnia dochodzenie odszkodowania. Korzystanie z nieruchomości w sposób odpowiadający atrybutom własności i zgodnie z interesem właścicieli okazuje się w takiej sytuacji praktycznie niemożliwe.

Na takich nieruchomościach nie można podjąć żadnej działalności inwestycyjnej a możliwość rozporządzania nimi jest fikcją, gdyż niewątpliwie nie znajdą one nabywców. Niezgodność z zasadą samodzielności jednostek samorządu terytorialnego – Rada Ministrów uchwalając KPZK nałożyła obowiązek dokonania odpowiednich zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przez co ograniczyła swobodę i samodzielność gminy w wykonywaniu jej zadań w zakresie polityki przestrzennej na terenie gminy. Niezgodność z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju – nakaz wprowadzenia do m.p.z.p. tzw. obszarów funkcjonalnych wyraża interes gospodarczy państwa i przedsiębiorców (spółek), ingeruje we wszystkie wartości a nie tylko ochronę środowiska.

Korzyści społeczne nie będą proporcjonalne do strat, jakie społeczeństwo musiałoby ponieść. Niezgodność z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – w zakresie zagwarantowania uczestnictwa społeczeństwu w opracowaniu projektu strategii rozwoju kraju. Nie rozpatrzono uwag i wniosków w sposób indywidualny, podając sposób odniesienia się do zgłoszonych uwag i merytoryczne uzasadnienie zajętego stanowiska. Raport z konsultacji opracowano po przedstawieniu KPZK pod obrady Rady Ministrów powodując, że konsultacje społeczne były fikcją.

Niezgodność z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym – KPZK jest dokumentem niepełnym, nie zawiera szczegółów dotyczących obszarów funkcjonalnych. Ustalenia te przenosi na szczebel województwa i nie zawiera wskazań, którymi mają kierować się ministrowie przy opracowaniu programów rządowych służących realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym lub ponadregionalnym. Dokument kreuje dowolność decydowania w tych sprawach przez różne podmioty."

 

źródło:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2013-09-24
Data publikacji:2013-09-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1495