Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2013
DOTACJE INWESTYCYJNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO 2 LAT”


Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach Schematu 1.1 E przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej fazie rozwoju.

Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują:
Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
O wsparcie w ramach Schematu 1.1 E mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą do 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 40 tys. PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 tys. PLN

 

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:
1) Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną:
do 60 % wydatków kwalifikowanych - z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, dla których poziom dofinansowania wynosi 40%.
2) Dla wydatków związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych: do 50 % wydatków kwalifikowanych


Wydatki kwalifikowane:

- środki trwałe (wyposażenie, sprzęt, maszyny itp.)
- wartości niematerialne i prawne (know-how, licencje, patenty, itp.)
- analizy doradcze i przygotowawcze
- roboty i materiały budowlane
- szkolenia specjalistyczne (maksymalnie 10% wydatków kwalifikowanych projektu)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2013-09-12
Data publikacji:2013-09-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1376