Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2018 z dn. 01.02.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2018
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2018 z dn. 01.02.2018r. PROMOWANIE OBSZARU OBJETEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Termin składania wniosków:

od 15 lutego 2018r. do 2 marca 2018r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 2 marca 2018r.  do godziny 12.00.


Miejsce składania wniosków:


Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.
 

Zakres tematyczny naboru:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).

 

Przedsięwzięcie: 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

 
Forma wsparcia – refundacja
 

Maksymalna kwota wsparcia  - 50 000,00 zł
 

Intensywność pomocy:

- do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

- do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

 
Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja:


- nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu,

- nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 
Limit środków w ramach naboru: 
50 000 zł
 

Uprawnieni wnioskodawcy:


O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390).

pozostałe załączniki wspólne są w naborze 8/2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-08
Data publikacji:2018-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1314